Elektro - faq

domovhome

Čo sú to elektrozariadenia?

Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takéhoto prúdu a poľa, ktoré patria do kategórií elektrozariadení a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia od 0 do 1 000 V pre striedavý prúd a od 0 do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

Na aké kategórie sa elektrozariadení rozdeľujú ?

 1. Veľké domáce spotrebiče
 2. Malé domáce spotrebiče
 3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 4. Spotrebná elektronika
 5. Osvetľovacie zariadenia
 6. Elektrické a elektronické nástroje
 7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
 8. Zdravotnícke zariadenia
 9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
 10. Predajné automaty

Aký je limit zberu a zhodnotenia elektrozariadení v SR?

Rovnaký ako vo všetkých európskych krajinách - 4 kg elektrozariadení na obyvateľa za rok

Aké poplatky platím spol. LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s. za prebratie zákonných povinností za elektrozariadenia?

LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s. má všetky svoje poplatky aj náklady zahrnuté vo svojich váhových tarifách jednotlivých kategórií elektrozariadení. Žiadne vstupné ani iné registračné či ročné poplatky neplatíte.

Ktoré zákony a vyhlášky na Slovensku riešia problematiku elektrozariadení a ich odpadov ?

 • Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z.z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom
 • Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení