Elektro - služby

domovhome
  • určenie rozsahu zákonných povinností – poskytnutie súčinnosti pri kategorizácii elektroodpadov – uzatvorenie novej zmluvy
  • registrácia klienta na MŽP do Registra výrobcov elektrozariadení
  • nahlasovanie zmien klienta na MŽP SR
  • zaškolenie zodpovedných pracovníkov klienta do evidencie a podrobností spojených s plnením zákonných povinností formou zmluvy s LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s..
  • štvrťročné odsúhlasovanie evidencie a povinností, ktoré vyžaduje plnenie limitov zberu a zhodnotenia elektrozariadení
  • súčinnosť pri vypĺňaní hlásení do Recyklačného fondu a na Okresný úrad
  • zasielanie ročného hlásenia za klienta na MŽP SR