Elektro

domovhome

V roku 2002 bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/96/ES. Cieľom smernice bolo zabezpečiť pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEE) ich opätovné použitie alebo recykláciu. Princíp zabezpečovania plnenia tejto smernice v jednotlivých členských štátoch je podobný ako je to v smernici ES č. 94/62/ES pojednávajúcej o obaloch. .

Smernica EU stanovila pre všetky členské štáty rovnaké množstvo odpadov, t.j. 4kg za obyvateľa/rok, ktoré musí každá krajina v danom roku zo svojho územia vyzberať, opätovne použiť alebo zrecyklovať.

Slovenská republika implementovala vyššie uvedenú povinnosť do zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Garantom ročného plnenia týchto povinností za SR je MŽP SR. Podobne ako u smernici o obaloch musia byť všetci výrobcovia a dovozcovia, ktorí uvádzajú v SR elektrické a elektronické zariadenia na trh v SR registrovaní v Registri výrobcov elezariadení na MŽP SR a svoje povinnosti môžu plniť buď individuálne, alebo prostredníctvom registrovanej kolektívnej organizácie, ktorá sa stáva garantom plnenia zákonných povinností za svojich klientov.

Špecifikom plnenia týchto povinností oproti iným štátom EU je plnenie časti týchto povinností za účasti Recyklačného fondu. Komplexné riešenie cez kolektívne organizácie je dnes už bežnou praxou.