O nás

domovhome
lrs-postavicky-isolated

Spol. LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s. pôsobí na Slovensku ako oprávnená organizácia najmä v oblasti plnenia povinností dovozcov a výrobcov obalov, ktoré im vyplývajú zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.: 94/62/ES a nadväzného slovenského zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch. Našu činnosť sme začali pre klientov vykonávať od roku 2005 pod registračným číslom „OO_0000002“ prideleným z Ministerstva životného prostredia SR .

Portfólio našich služieb sme od roku 2009 rozšírili aj o oblasť zabezpečovania povinností z oblasti zberu a zhodnocovania elektrozariadení (WEE) a pôsobíme v SR aj ako registrovaná kolektívna organizácia pre elektrozariadenia.

Plnenie obalových a odpadových európskych noriem implementovaných platnou slovenskou legislatívou zabezpečuje naša spoločnosť manažmentom synergie a spolupráce komunálnej sféry, zberových spoločností, prepravcov a zhodnocovateľov druhotných surovín v rámci celej Európy.

Našim klientom tak dokážeme poskytnúť komplexný a široký outsourcing povinností vyplývajúcich zo zákonov o obaloch a odpadoch a ich vykonávacích predpisov zmluvnou formou. Tak prechádza plnenie zákonných povinností na našu spoločnosť a klient sa môže koncentrovať na svoju hlavnú činnosť bez starostí o odpady z obalov alebo o elektrozariadenia.