Obaly - faq

domovhome

Kto je povinná osoba?

  • baliči/plniči (na území SR)
  • výrobcovia výrobkov (v SR), ktorí priamo balia do obalov
  • dovozcovia výrobkov v obaloch (do SR)
  • prevádzkovatelia stravovacích zariadení, ktorí používajú jednorazové taniere a poháre
  • distribútori

Čo sú to limity zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov?

Limit je percentuálne vyjadrenie podielu vyzberaných a zhodnotených odpadov z obalov na obaloch, v ktorých boli balené výrobky uvedené v danom roku na trh v SR.

Pre ktoré obaly sú stanovené limity?

Limity zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov sú stanovené pre všetky obalové materiály (okrem textílií), vrátane opakovane použiteľných obalov, ktoré boli uvedené do obehu v čase ich prvého použitia. Plnenie záväzných limitov sa nevzťahuje na odpad z obalov znečistených zvyškami nebezpečných látok.

Ktorá legislatíva je na Slovensku platná pre riešenie problematiky obalov a odpadov z obalov?

  • Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MŽP SR č. 91/2011 o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch
  • Vyhláška MŽP SR č. 81/2011 Z.z. o zálohovaní obalov na nápoje

Aké poplatky platím ročne za prebratie zákonných povinností spoločnosťou LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s.?

LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s. má všetky svoje poplatky aj náklady zahrnuté vo svojich váhových tarifách jednotlivých obalových komodít. Žiadne vstupné ani iné ročné poplatky si neúčtuje.